KIM JESTEŚMY

Sklep internetowy, działający pod adresem https://wydawnictwoniezwykle.pl/ prowadzony jest przez firmę:

 GRUPA WYDAWNICZA Dariusz Marszałek
ul. Obozowa 9B
32-600 Oświęcim
NIP: 549-213-79-18

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY REGULAMINU
 • Wszystkie podane w sklepie ceny zawierają podatek VAT
 • Zamówienia w sklepie można składać poprzez sklep internetowy lub e-mailem: zamowienia@wydawnictwoniezwykle.pl
 • Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych w formularzu danych oraz numeru telefonu umożliwiającego ewentualną weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.
 • Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej, Kurierem lub DPD.
 • Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki.
 • Za zakupy w sklepie można zapłacić w następującej formie: przelewem – przedpłatą, za pobraniem przy odbiorze przesyłki oraz drogą elektroniczną poprzez tpay.com
 • W terminie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru drogą wysyłkową, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny.
 • Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania – na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Pełna treść regulaminu:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Realizacja zamówienia
 3. Gwarancja zwrotu towaru i bezpieczna przesyłka
 4. Ochrona danych osobowych
 5. Postanowienia końcowe
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 • Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny w sklepie internetowym, jak również pocztą elektroniczną na adres: zamowienia@wydawnictwoniezwykle.pl. Możliwe jest także pisemne złożenie zamówienia poprzez pocztę tradycyjną – listem poleconym.
 • Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez klienta.
 • W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową (strona www, wiadomość e-mail) lub faxem, momentem zawarcia umowy kupna – sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (telefonicznie lub e-mailem).
 • W przypadku złożenia zamówienia przez klienta telefonicznie, momentem zawarcia umowy kupna – sprzedaży jest moment przyjęcia zamówienia przez obsługę sklepu do realizacji.
2. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 • Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych danych, umożliwiających otrzymanie przez klienta zamówionego towaru oraz numeru telefonu pozwalającego na weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.
 • Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej, obsługa sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy kupna – sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.
 • W uzasadnionych przypadkach sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty – każdorazowo podając przyczynę takiego działania.
 • Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.
 • Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej, Kuriera lub DPD. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy.
 • Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z klientem.
 • Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki.

Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:

 • Za pomocą systemu płatności Tpay:

1. Akceptant jest zobowiązany do udostępniania w Portalu następujących informacji i dokumentów:
a. pełnych danych Akceptanta (co najmniej: pełnej nazwy (firmy), adresu pocztowego, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu),
b. regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną określającego w szczególności:
i. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
ii. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
• wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu,
• zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
iii. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
iv. tryb postępowania reklamacyjnego.
c. polityki lub regulaminu ochrony danych osobowych osób korzystających z Portalu,
d. wszelkich innych danych wymaganych przez przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności przepisy o ochronie konsumentów.

 • Przelewem na rachunek bankowy:

Dane do wpłaty:
GRUPA WYDAWNICZA Dariusz Marszałek
ul. Obozowa 9B
32-600 Oświęcim
Pekao SA
74 1240 4168 1111 0010 2457 6085

 • Towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek.
 • Przy odbiorze, czyli za pobraniem. Przesyłka wysyłana jest niezwłocznie po weryfikacji poprawności podanych w zamówieniu.
3. GWARANCJA ZWROTU TOWARU ORAZ BEZPIECZNA WYSYŁKA
 • W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością oraz dowodem zakupu a sam przedmiot będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania. Koszty przesyłki nie są zwracane.
 • Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu na koszt kupującego. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć swoje dane personalne, oraz wyraźne wskazanie, jaką drogą kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność: przez przelew na konto bankowe, tu prosimy podać numer konta, albo przez przekaz pocztowy na podany adres. Pieniądze zwracane są w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej. Jeżeli towar został wysłany na koszt sprzedawcy, od zwracanej wartości towaru zostaną potrącone poniesione przez sprzedawcę koszty przesyłki.
 • Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien, po uprzednim kontakcie ze sprzedawcą odesłać go na adres: GRUPA WYDAWNICZA Dariusz Marszałek Ul. Obozowa 9B 32-600 Oświęcim. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć potwierdzenie, oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 • Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie biuletynu jego dane (adres e-mail oraz imię) będą wykorzystywane również w celu wysyłania biuletynu.
 • Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy i brzmi on następująco: GRUPA WYDAWNICZA Dariusz Marszałek Ul. Obozowa 9B 32-600 Oświęcim.
 • Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna – sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką potwierdzenia zamówienia.
 • O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących czasowo (np. przerwa urlopowa) klienci informowani są w najbardziej widocznym miejscu na stronie głównej – w powitaniu.
 • Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 • Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd.