×

Rozpocznij wpisywanie by zobaczyć książki

MÓJ KOSZYK zamknij

Brak książek w koszyku

MOJE ULUBIONE

Twoja lista jest pusta

KIM JESTEŚMY

Sklep internetowy, działający pod adresem https://wydawnictwoniezwykle.pl/ prowadzony jest przez firmę:

 GRUPA WYDAWNICZA Dariusz Marszałek
Dąbrowskiego 57/4
32-600 Oświęcim
NIP: 549-213-79-18

REGULAMIN O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

(w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną)

POJĘCIA

Pojęcia używane w niniejszym Regulaminie mają znaczenia jak niżej:

1) Sprzedawca – GRUPA WYDAWNICZA Dariusz Marszałek z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Dąbrowskiego 57/4 9B 32-600 Oświęcim, NIP 549-213-79-18 dostarczający Towary za pośrednictwem Serwisu.

2) Użytkownik– usługobiorca, przedsiębiorca lub konsument, kupujący, każdy, kto korzysta z Towarów udostępnianych za pomocą Serwisu przez Sprzedawcę.

3) Serwis – system aplikacji internetowych stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki, w tym graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami udostępniony pod domeną: wydawnictwoniezwykle.pl

4) Towary- rzeczy ruchome oznaczone co do gatunku lub co do tożsamości będące przedmiotem dostawy na zamówienie Użytkownika przez Sprzedawcę w wykonaniu umowy zawartej bez jednoczesnej obecności Stron. Towary: książki papierowe lub elektorniczne

5) Potwierdzenie Realizacji f- zawiadomienie Użytkownika na wskazany przez niego adres mailowy przez Sprzedawcę o przyjęciu oferty i realizacji zamówienia zawierające potwierdzenie treść oferty (umowy), w tym cenę, dane dotyczące Towaru oraz szczegóły dostawy.

6) Dostarczanie Produktów – sprzedaż Towarów

7) Mail– adres poczty elektronicznej;

8) Strony- Sprzedawca i Użytkownik.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Właścicielem Serwisu jest Sprzedawca.
 2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki dostarczania Towarów za pomocą Serwisu przez Sprzedawcę oraz zasady korzystania z Serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Regulamin jest dostępny w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
 4. Jeżeli zajdzie konieczność zmiany Regulaminu, Sprzedawca udostępnieni w Serwisie jego nową wersję, o czym zawiadomi Użytkownika zamieszczając treść Regulaminu i postanowienia, które uległy zmianie na głównej stronie Serwisu. Regulamin w zmienionej wersji będzie wchodzić w życie nie wcześniej niż 14 dni po dniu udostępnienia jego nowej wersji i zamieszczeniu informacji w Serwisie o dokonanej zmianie w Serwisie. Użytkownicy zarejestrowani w Serwisie zostaną dodatkowo poinformowani mailem o zmianie Regulaminu co najmniej na 14 dni przed wejściem zmiany w życie. Jeżeli Użytkownik, który nie akceptuje zmiany Regulaminu jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o braku akceptacji w terminie 14 dni od daty z jaką wprowadzono informację do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jej treścią. Do Dostarczania Towarów ma zastosowanie Regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia umowy.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści innych niż określone Regulaminem, reklamowych lub o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać wadliwe funkcjonowanie Serwisu. W razie otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczanych przez Użytkownika, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.
2. RODZAJ I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Sprzedawca prowadzi działalność polegającą na Dostarczaniu (sprzedaży) wydanych książek w formie papierowej i elektronicznej.

Zawarcie Umowy

 1. Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty zawarcia umowy dotyczącej oferowanych w nim Towarów tylko zaproszenie do składania ofert.
 2. Przyjęcie zaproszenia do zawarcia umowy następuje poprzez złożenie zamówienia, o którym mowa w §5.
 3. Przez prawidłowe złożenie zamówienia Użytkownik składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy. Oferta wiąże Użytkownika przez 7 dni od chwili dojścia do niego potwierdzenia otrzymania oferty na wskazany przez Użytkownika adres mailowy.
 4. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 4 nie stanowi przyjęcia oferty jest nim dopiero Potwierdzenie Realizacji, które powinno zostać wysłane niezwłocznie. Jeżeli Sprzedawca nie wyśle Potwierdzenia Realizacji na wskazany przez Użytkownika adres mailowy w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia otrzymania oferty, oferta wygasa.
 5. Chwilą zawarcia Umowy jest chwila otrzymania przez Użytkownika Potwierdzenia Realizacji.
 6. Umowa dochodzi do skutku po cenach i na warunkach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Użytkownika oferty, która została następnie przyjęta przez Sprzedawcę.
3. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

Składanie zamówienia następuje poprzez:

 1. Poprzez Utworzenie konta w Serwisie-Zarejestrowanie Użytkownika, a jeżeli Użytkownik jest już zarejestrowany- zalogowanie się w Serwisie lub korzystanie z serwisu jako gość.
 2. Wybór Towarów oferowanych w Serwisie;
 3. Prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.
 4. Wysłanie formularza zamówienia w formie elektronicznej ze strony Serwisu.
 5. W potwierdzeniu otrzymania zamówienia zostanie wysłany unikalny kod pozwalający na identyfikację zamówienia oraz Użytkownika.
4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, chyba że jest mowa o produkcie elektronicznym, wtedy jest on wysyłany niezwłocznie. Opóżnienie w wysyłce egzemplarzy papierowych może być związne ze szczególnymi okresami w roku (święta)

 2. Zamówienie, w którym znajdują się papierowe książki będące zapowiedziami (w przedsprzedaży), zostanie zrealizowane w okolicy premier danych książek.  Realizacja zamówienia, w którym znajduje się kilka książek będących zapowiedziami (w przedsprzedaży), zostanie zrealizowane po jego skompletowaniu tj. w okolicy najpóźniejszej premiery.

 3. Szczegółowe zasady realizacji zamówień na określone Towary zawarte są w opisach danego Towaru.

 4. Jeżeli nie można będzie zrealizować zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak dostępności Towaru Sprzedawca powiadomi o tym niezwłocznie Użytkownika telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmienionego terminu realizacji zamówienia wszystko co do tej pory Strony świadczyły ulegnie zwrotowi w stanie niezmienionym i żadna ze Stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
 5. Tytuły przedpremierowe realizujemy według kolejności złożonych zamówień.
 6. Do każdej książki (z wyjątkiem kupowanych w Outlecie) dodajemy zakładkę. 
5. DOSTAWA TOWARU
 1. Zamówione Towary zostaną dostarczone w sposób wskazany w formularzu zamówienia.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik wybrał dostarczenie Towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora szacunkowy termin dostawy na terenie Polski wynosi do 7 dni roboczych od dnia Potwierdzenia Realizacji.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik wybrał dostarczenie Towaru za pośrednictwem kuriera, szacunkowy termin dostawy wynosi 3 dni robocze od dnia Potwierdzenia Realizacji (na terenie Polski). Sprzedawca korzysta z usług podmiotu świadczącego usługi kurierskie działającego pod firmą DPD.
6. ODSTĄPIENIE
 1. Użytkownik będący konsumentem może bez podawania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie na adres Sprzedawcy w terminie czternastu dni od dnia wydania Towaru, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W sytuacji określonej w ust. 1 Użytkownik zwraca Sprzedawcy Towar lub to co świadczył do tej pory Sprzedawca.

Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 1 zwraca wpłacone pieniądze w sposób wskazany przez Użytkownika.

7. WYMAGANIA TECHNICZNE

Celem korzystania z Serwisu konieczne jest:

 1. Połączenie z siecią Internet,
 2. Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji co najmniej 7.0 lub nowszej lub Firefox w wersji co najmniej 3.6. lub nowszej
 3. Włączona obsługa Cookies i Java Script oraz Adobe Flash Player (dla wybranych treści)
 4. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust.1, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu.
8. POLITYKA PLIKÓW COOKIES
 1. Sprzedawca zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskuje do nich dostęp. Żadne inne dane nie są gromadzone przez Serwis automatycznie.
 2. Cookies są danymi informatycznymi, plikami o niewielkim rozmiarze, które są zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika podczas odwiedzania stron www. Dane te zawierają przeważnie nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas istnienia oraz przypadkowo wygenerowany, niepowtarzalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 3. Przeglądarka internetowa zasadniczo domyślnie umożliwia przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. W każdym czasie Użytkownik może dokonać zmiany ustawień plików cookies. Użytkownik może przede wszystkim zmienić ustawienia przeglądarki internetowej poprzez zablokowanie automatycznej obsługi plików cookies bądź poprzez ustawienia  informowania o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.
 4. Przez korzystanie z Serwisu, brak ustawień przeglądarki internetowej wyłączającej używanie plików cookies i kliknięcie opcji „Zgadzam się” po zapoznaniu się z komunikatem o stosowaniu przez Serwis plików cookies wyrażana jest zgoda na instalację cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 5. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez Sprzedawcę cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki, o których mowa w ust. 2 lub zrezygnować z korzystania z Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. a) dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji Użytkownika i optymalizacji korzystania ze stron internetowych; cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
 2. b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
 3. c) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
 4. d) dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.
 5. W ramach serwisu możliwe jest zastosowanie następujących rodzajów plików cookies:
 6. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.7. Ustawienia przeglądarki powodujące wyłączenie cookies mogą spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Serwisu, w szczególności wymagających logowania.
 7. Cookies mogą być zbierane w urządzeniu końcowym, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji
9. PŁATNOŚCI
 1. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty za zamówiony Towar
 2. Cena i inne istotne warunki związane z Towarem są każdorazowo podane w opisie publikowanym na stronach Serwisu. Ceny są podane jako ceny brutto. Nie zawierają natomiast kosztów dostawy.
 3. Użytkownik jest uprawniony do dokonania przedpłaty należnej Ceny.
 4. Jeżeli Użytkownik nie skorzysta z możliwości określonej w ust. 3 zapłata następuje w przy lub po dostarczeniu Towaru/Towarów lub wystawieniu faktury lub rachunku w jeden ze sposobów wskazanych w ust. 5 niniejszego paragrafu.
 5. Zapłata jest możliwa w formie:

a) gotówkowej (przy odbiorze);

b) przelewem na konto bankowe:

Dane do wpłaty:
GRUPA WYDAWNICZA Dariusz Marszałek
Dąbrowskiego 57/4
32-600 Oświęcim
ING 96 1050 1214 1000 0092 9184 1683

c) systemem płatniczym Tpay

6. Podane w Serwisie kwoty są cenami brutto, co oznacza, że zawierają podatek od towarów i usług VAT.

7. Użytkownik wyraża zgodę i upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia e- faktury.

8. Jeżeli Użytkownik zgłosi w formularzu zamówienia/ druku zamówienia/ mailu*/…(należy wybrać jedną z wersji lub uzupełnić odpowiednio)żądanie wystawienia faktury papierowej, to jest obowiązany podać żądane dane, niezbędne do wystawienia faktury.

9. Zamówienie nieopłacone w terminie 14 dni będzie anulowane automatycznie.

10. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 1. Użytkownik może składać reklamacje w sprawach dotyczących Towarów na piśmie, w jeden z poniższych sposobów:

− pisemne oświadczenie woli, potwierdzone własnoręcznym podpisem, przesłane na adres:

GRUPA WYDAWNICZA Dariusz Marszałek
ul. Beskidzka 91 
32-615 Grojec 

− oświadczenie woli w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,

− skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia woli przesłane mailem na adres: zamowienia@wydawnictwoniezwykle.pl

 1. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

− oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię i nazwisko- jeśli były podane, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);

− opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

 1. Sprzedawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania i zawiadomi składającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
 2. W przypadku uwzględnienia reklamacji Towar zostanie dostarczony bezpłatnie w stanie wolnym od wad. Jeżeli ponowne dostarczenie Towaru nie będzie możliwe Sprzedawca zwróci równowartość ceny w terminie 7 dni. Ponowne dostarczenie Towaru nastąpi w terminie 7 dni od dnia uwzględnienia reklamacji.
11. KATEGORIA OUTLET
 1. W zakładce OUTLET znajdują się egzemplarze powystawowe tj. końcówki nakładów oraz przecenione książki z uszkodzeniami wizualnymi takimi jak: zagięcia rogów, porysowana lub uszkodzona okładka. 
 2. Książki z tej kategorii nie podlegają zwrotowi ani wymianie na książki pełnowartościowe.
 3. Liczba tytułów w tej kategorii jest ograniczona i może ulec zmianie.
12. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Bardzo szanujemy przepisy dotyczące bezpieczeństwa danych. Dlatego na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) chcemy Cię poinformować, iż:

 1. Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z obsługą klientów oraz wykonywaniem obowiązków wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej, czyli:
 2. w związku z realizowanymi umowami, bądź do czynności podejmowanych na rzecz ich zawarcia (zgodnie z art. 6 ust 1 lit b) RODO) – obsługa wszystkich transakcji, zleceń i operacji dokonywanych przez klientów i kontrahentów
 3. do wypełnienia obowiązków prawnych, związanych z obrotem handlowym (rozliczanie faktur, archiwizacja dokumentów) – na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO
 4. do celów rekrutacyjnych – na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit a) RODO) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Pracy
 5. do wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art 6 ust 1 lit c) RODO)
 6. w pozostałych celach, na podstawie udzielonej zgody klienta (art 6 ust 1 lit a) RODO)
 7. Odbiorcą danych mogą być podmioty świadczące na rzez ADO usługi informatyczne lub inne, ale jedynie w związku z prowadzoną działalnością ADO, w celach służących realizacji zawartych umów bądź zleceń oraz należytego wykonania usług, na podstawie wyraźnego polecenia ADO i zgodnie z przepisami prawa.
 8. ADO może stosować profilowanie, ale zawsze odbywa się to w sposób transparentny i zgodnie z przepisami
 9. Informujemy o prawie dostępu, poprawiania i uzupelniania podanych danych, przenoszenia danych, żądania ograniczenia przetwarzania oraz żądania usunięcia danych (jeżeli na Administratorze nie ciąży obowiązek ich posiadania)
 10. Jeżeli została udzielona zgoda na przetwarzanie danych, można ją w każdej chwili odwołać kontaktując się pisemnie, co nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania przed wycofaniem zgody
 11. Informujemy o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest:

GRUPA WYDAWNICZA DARIUSZ MARSZAŁEK Dąbrowskiego 57/4, 32-600 OŚWIĘCIM

13. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 1. Sprzedawca oświadcza, że w związku lub wykonaniu świadczenia na rzecz Użytkownika realizacji zamówienia) udostępnia Użytkownikowi treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim.
 2. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Użytkownika, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Sprzedawca w zakresie sprzedawanych towarów udziela licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie do korzystania z Towarów dla własnych potrzeb Użytkownika. Jeżeli Użytkownikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wówczas licencja obejmuje prawo do korzystania w powyższym zakresie, przez wszystkie osoby zatrudnione lub wykonujące zlecenia bądź inne usługi na rzecz lub dla wykonywania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sprzedawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Sprzedawcę.
 2. Użytkownik nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało niewadliwie.
 3. W odniesieniu do informacji prezentowanych w ramach Serwisu, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Użytkownika.
 4. Sprzedawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.
 5. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika formularzy dostępnych w Serwisie, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 6. Postanowienia Regulaminu nie naruszają możliwości powoływania się przez Użytkowników będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.
 8. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów prawa.